Terms and conditions

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Experiencewaterland gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. De boeker aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een reisovereenkomst met Experiencewaterland.

Definities

Arrangement: door Experiencewaterland georganiseerde of aangeboden dienst, alsmede het bieden van faciliteiten.
Experiencewaterland: bedrijf dat aan individuele personen of bedrijven van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
Boeker: iedere natuurlijk of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met experiencewaterland. Deze persoon is jegens Experiencewaterland hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Experiencewaterland zich jegens de boeker verplicht tot het leveren van een van te voren  georganiseerde reis.

Totstandkoming reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De boeker is verplicht Experiencewaterland voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de boeker schriftelijk of per e-mail een bevestiging hiervan.

Betaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een betaling van 100% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Dit bedrag moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Experiencewaterland.
Bij niet tijdige betaling is de boeker in verzuim. Hij wordt daar door Experiencewaterland schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Experiencewaterland heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van 30% in rekening te brengen.

Experiencewaterland stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen (voor zover mogelijk) voor de dag van vertrek in het bezit van de boeker.
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort.

Verzekeringen

De boeker wordt geacht voor aanvang van het arrangement een adequate ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. De boeker wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door de boeker

Indien een boeker de reis annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. De volgende annuleringskosten zijn verschuldigd:

  • bij annulering meer dan 2 maanden voor de aankomstdag: 30%
  • bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor de aankomstdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering binnen 1 maand voor de aankomstdag: 100% van de reissom.

De boeker kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Experiencewaterland. De datum van ontvangst van de brief geldt als annuleringsdatum. Deze kosten zijn ook verschuldigd indien een deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

Wijzigingen door de boeker

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de boeker tot 1 maand voor vertrek tot wijziging daarvan verzoeken. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed aan de boeker onverwijld worden meegedeeld. De boeker kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn annuleringskosten verschuldigd conform het vorige artikel. Bij uitblijven van een reactie van de boeker op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
Tot 1 maand voor de aankomstdag kan de boeker zich laten vervangen door een ander. Onder de voorwaarde dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen deze in-de-plaatsstelling. De boeker is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan Experiencewaterland te vergoeden.
Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende deelnemers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop annuleringskosten conform het vorige artikel van toepassing zijn.
Wijzigingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van de wijziging bij experiencewaterland geldt als wijzigingsdatum.

Annulering en wijzigingen door Experiencewaterland

Experiencewaterland heeft het recht de overeenkomst op te zeggen danwel te wijzigen wegens, onverwijld aan de boeker mede te delen, gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen zijn. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Experiencewaterland aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Indien de oorzaak van de wijziging danwel annulering aan de boeker kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de boeker. Indien de oorzaak van de opzegging aan Experiencewaterland kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Experiencewaterland. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de boeker noch aan Experiencewaterland kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Voor Experiencewaterland bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de boeker bestaat deze o.a. uit extra – en repatriëringkosten.
Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten en/of materialen geven Experiencewaterland het recht tot onmiddelijke opschorting van haar verplichtingen.

Verplichtingen van de boeker en Experiencewaterland

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Experiencewaterland of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Experiencewaterland of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de boeker onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
Experiencewaterland houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Experiencewaterland in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger danwel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijf- formulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.
De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen

Aansprakelijkheid en overmacht

Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van de boeker en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Experiencewaterland zelf, is Experiencewaterland niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die boeker en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
Indien Experiencewaterland toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de reisovereenkomst, is Experiencewaterland aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
De aansprakelijkheid van Experiencewaterland voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Experiencewaterland en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Experiencewaterland leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Experiencewaterland gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Experiencewaterland onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.
Experiencewaterland is niet aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Rente en incassokosten

De boeker die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Experiencewaterland heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Toepasselijk recht

Op alle door Experiencewaterland gesloten reisovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.